Regulamin sklepu internetowego ManufakturaStylu.pl   

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Izabelę Szymańską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IMS w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego manufaktura stylu.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Izabelę Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IMS z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ManufakturaStylu.pl;
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ManufakturaStylu.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IMS. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem ManufakturaStylu.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem ManufakturaStylu.pl, prowadzony jest przez:
IMS ul. Nowy Świat 7, 00-496 Warszawa
NIP: 8221928294
REGON: 141835899
e-mail: info@manufakturastylu.pl
nr konta bankowego mBank 77 1140 2004 0000 3202 7477 8733
tel.: 883-370-908 lub 22-828-38-98 czynny w dni robocze w godzinach pracy od 11 do 19 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
·         Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Jawa Script, lub
·         Mozilla Firefox w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą Jawa Script, lub
·         Google Chrom w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Jawa Script,
·         minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa IMS zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu lub wpisując w przeglądarce adres: http://manufakturastylu.pl /regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.2.9. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Możliwa jest rejestracja w ramach Sklepu Internetowego.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
3.4. IMS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez IMS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię IMS.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody IMS.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w ramach Witryny Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IMS,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży - Zamówienia
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową ManufakturaStylu.pl, dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Klient może zmienić zamówienie nie później niż do chwili otrzymania informacji o przyjęciu zamówienia przez IMS.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia oraz jego ilości,
b) ceny zamawianych produktów lub usług,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) przyznanych rabatów.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe lub zalogowanie się na swoim koncie oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z IMS umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: "Potwierdzenie zamowienia nr …", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany w przeciągu 24h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować  z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.12. Klient ma możliwość korekty Zamówienia w tym celu powinien skontaktować się ze sklepem ManufakturaStylu.pl za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@manufakturastylu.pl  lub telefonicznie: 883-370-908 lub 22 828 38 98.
4.13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pomocą: przesyłki kurierskiej firmy UPS lub odbioru osobistego zgodnie z opcją wybraną przez Klienta. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Kosztów dostawy są wskazane w zakładce: Koszty i czas dostawy.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia skompletowania  Zamówienia. Terminy dostaw artykułów niedostępnych w danym czasie w sklepie będą uzgadniane z Klientem indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

 

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła. Ceny towarów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w zakładce: Koszty i czas dostawy.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) płatność on-line - za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej i obsługiwanej w systemie płatniczym Przelewy24,
b) płatność w systemie PayPal,
c) płatność przelewm na konto Sklepu Internetowego, nr konta 77 1140 2004 0000 3202 7477 8733
6.3. Sklep ManufakturaStylu.pl może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez sklep ManufakturaStylu.pl, jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
6.4. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres IMS podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
·         towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, czyli produkty personalizowane
7.4. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
IMS Izabela Szymańska,
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. IMS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@manufakturastylu.pl. IMS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona..
8.3. IMS nie jest producentem dostępnych w sklepie towarów. Sklep Internetowy przekaże Klientowi gwarancje jakości Produktów, jeżeli zostały one udzielone przez Producenta tych Produktów
8.4. Jeżeli po otrzymaniu Produktów Klient wykryje wady fizyczne Produktów, powinien on niezwłocznie zgłosić zauważone wady Produktów do Sklepu Internetowego za pośrednictwem e-maila. W razie, gdy wady Produktów są nieusuwalne Sklep Internetowy wskaże adres, na który Klient powinien dokonać zwrotu wadliwych Produktów. Koszty związane z odesłaniem wadliwych Produktów, IMS zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanych Produktów należy dołączyć otrzymaną fakturę lub paragon oraz dołączyć opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktów. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), IMS zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru.
8.5. Reklamacje związne z uszkodzonym produktem t.j. jego zbicie, zgniecenie, czy inne uszkodzenia wynikłe w transporcie, będą uwzględnione wyłącznie po otrzymaniu protokołu sporządzonego przez firmę dostarczającą paczkę. Dlatego klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki przy kurierze.
IX. Wymiana
IMS nie oferuje wymiany produktów zakupionych online. W takim wypadku należy dokonać zwrotu i ponownego zakupu.


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. IMS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić IMS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Manufaktura Stylu, ul. Nowy Świat 7, 00-496 Warszawa, przy pomocy poczty e-mail pod adres info@manufakturastylu.pl.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. IMS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


XI. Sprzedaż promocyjna
Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż obejmuje ograniczoną liczbę Produktów. Realizacja zamówień Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów.


XII. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IMS a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IMS a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IMS.
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Nowość Promocja